Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан
Нэр Өрөгтгөл Холбоос
Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт 2024 оны I улирал PDF Татах
Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт 2023 оны жилийн эцэс PDF Татах
Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт 2023 оны эхний хагас жил PDF Татах
Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт 2022 оны жилийн эцэс PDF Татах
Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт шинэчилсэн PDF Татах