Нэгдсэн төсөвт төлсөн татварын хэмжээ
Нэр Өрөгтгөл Холбоос
Төлсөн татвар, НДШ /2022 он/ PDF Татах
Нэгдсэн төсөвт төлсөн татварын хэмжээ /2022 оны эхний хагас жил/  PDF Татах
2023 оны жилийн эцсийн тайлан PDF Татах